Algemene Voorwaarden

In de praktijk Triadome werk ik principieel vanuit wederzijds vertrouwen, dat is de basis voor succesvolle therapie. Daarmee lijkt het hebben van algemene voorwaarden in tegenstrijd. Het hebben van algemene voorwaarden en het ondertekenen daarvan is inmiddels verplicht.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de patiënt/ cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om patiënten/cliëntendossiers aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van patiënten/ cliëntengegevens.
Alle hypnotherapeuten, lid van Nederlandse Beroepsvereniging (NBVH) zijn gehouden aan het ‘Reglement Beroepscode’ van de NBVH. Zij vallen onder het reglement Tucht- en klachtrecht van de NBVH tel: 010-4667227.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Triadome, praktijk voor innerlijke balans: de opdrachtnemer Triadome is een eenmanszaak, gevestigd te Arnhem, aan de Katwoudehof 72, 6843 BZ.

Triadome gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van haar diensten.
– opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de overeenkomst schriftelijk is aangegaan (of mondeling/schriftelijk heeft aangevraagd) tot het laten verrichten van diensten door Triadome.
– diensten: alle door Triadome aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
– cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, therapeutisch- of coaching traject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
– partijen: iedere (rechts)persoon of organisatie die met Triadome een overeenkomst is aangegaan, waaronder opdrachtgever en cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Triadome diensten aanbiedt of levert. Van deze voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Niet alleen Triadome maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Triadome uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Met Triadome gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Triadome gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen door Triadome verlangd kan worden. Triadome is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals de NBVH en RBCZ deze hanteren.
De cliënt draagt er zorg voor dat de behandelovereenkomst en cliëntgegevens uiterlijk na de eerste sessie aan Triadome worden verstrekt. Indien deze niet tijdig aan Triadome zijn verstrekt, heeft Triadome het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Triadome behoudt zich het recht om opdrachtgevers en/of cliënten te weigeren en zal, indien zulks het geval is, de reden opgeven.
Triadome is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Triadome
is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Triadome kenbaar behoorde te zijn.

Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een consult anders dan een kennismakingsgesprek.

 

 

Artikel 4. Contractduur en opzegging

De overeenkomst tussen Triadome en opdrachtgever kan door beide partijen op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 5 en 6, en zonder opgaaf van redenen worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 5. Annulering

In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de therapie, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Triadome, anders rechtvaardigen.
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de cliënt, diens vertegenwoordiger of de opdrachtgever. In geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Triadome gerechtigd om het volledige tarief gelijk aan eenmaal het uurtarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
In geval van overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van afmelding door ziekte tot 2 uur voor de behandeling is Triadome gerechtigd 15 euro in rekening te brengen. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht.
Triadome behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op voorschrift van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van de sessie of training, onder invloed lijkt te zijn van bovengenoemde middelen, heeft Triadome het recht de sessie te annuleren en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling en incasso

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Triadome binnen 15 dagen na dagtekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door opdrachtgever verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan.
Indien na een tweede termijn van 15 dagen betaling uitblijft, is Triadome gerechtigd de vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever. Als lid van de NBVH maakt Triadome gebruik van Medicas incassobureau, voor voorwaarden zie de website van Medicas
Bij achterstallige betaling van maximaal drie sessies zal de therapie worden gestopt tot aan de betaling is voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Triadome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Triadome verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Triadome.
De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn.
Elke aansprakelijkheid van Triadome voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever en/of cliënt past interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
2. Alleen na nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Triadome kan van de in lid 1 benoemde voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 9. Persoonsgegevens en privacy

Conform de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is het noodzakelijk dat Triadome een dossier aanlegt. Het dossier van een cliënt bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Alleen na expliciete toestemming van cliënt zullen gegevens worden opgevraagd bij een andere zorgverlener en opgenomen worden in het dossier.
Triadome doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Triadome zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, met expliciete toestemming van de cliënt, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik tijdens waarneming. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, na anonimiseren, gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Een andere reden van gebruik van uw gegevens kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.
Indien cliënt niet de opdrachtgever is worden alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie gedeeld met de opdrachtgever. Overige informatie uit het dossier wordt alleen na expliciete toestemming van de cliënt gedeeld met de opdrachtgever.
Op facturen worden door Triadome of de administrateur alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor declaratie bij een zorgverzekeraar vermeld: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (zoals bijvoorbeeld consult hypnotherapie) en de kosten van het consult.
Het cliëntendossier blijft conform de WBGO 20 jaar bewaard, archivering vindt versleuteld digitaal plaats. Na 20 jaar en eerder alleen op expliciet, schriftelijk, verzoek van de cliënt zal het dossier worden vernietigd.
Door het aangaan van een overeenkomst met Triadome wordt aan Triadome, conform lid 1 t/m5, toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Triadome zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 10. Klachten en geschillen

Triadome is als lid van de NBVH aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.
Bij een klacht dient de cliënt en/of opdrachtgever in eerste instantie contact op te nemen met Triadome. Indien dat onvoldoende resultaat oplevert of cliënt en/of opdrachtgever een zodanige klacht heeft dat deze niet met Triadome besproken kan worden kan via het secretariaat van de NBVH contact opgenomen worden met de klachtencommissie. Meer informatie omtrent de klachtenprocedure en regelgeving is te vinden op de website van de NBVH en SCAG.